Statut

KOŁA NAUKOWEGO KRYMINALISTYKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Koło naukowe kryminalistyki, zwane dalej KNK jest dobrowolną organizacją naukową skupiającą osoby szczególnie zainteresowane kryminalistyką.

2. KNK działa na podstawie art. 204 i nast. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.).

3. Siedzibą KNK jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4. KNK opiera swoją działalność na zaangażowanej pracy swoich członków.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) uniwersytecie należy przez to rozumieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2) władzach uczelni należy przez to rozumieć Rektora oraz odpowiednie organy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

3) opiekunie koła nauk kryminalistyki należy przez to rozumieć pracownika naukowego Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu

§ 2

1. Członkowie KNK mogą być członkami innych organizacji, stowarzyszeń lub związków o tych samych lub podobnych celach statutowych działających w ramach Uniwersytetu.

2. W związku z realizowaniem celów statutowych KNK może powoływać sekcje.

Rozdział II

Cele i zadania

§3

Cele KNK to:

1. Prowadzenie pracy naukowej.

2. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy.

3. Popularyzacja kryminalistyki.

4. Integracja środowiska studenckiego.

§4

KNK realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. Prowadzenie prac badawczych.

2. Organizację spotkań o charakterze naukowym.

3. Współpracę z innymi organizacjami.

4. Organizację seminariów i konferencji naukowych.

Rozdział III

Członkostwo

§ 5

1. Członkami KNK są:

1) członkowie zwykli.

2) członkowie założyciele.

3) członkowie honorowi.

2. Członkostwo w KNK jest otwarte dla studentów zainteresowanych kryminalistyką.

3. Członkami założycielami są osoby, które wyraziły wolę przystąpienia do KNK i brały dział w uchwalaniu statutu.

4. Osobami o których mowa w ustępie 3 są:

1) Magdalena Fengler.

2) Marcin Kubicza.

3) Grzegorz Lenart.

4) Łukasz Leyk.

5) Jarosław Łuczkiw

6) Jowita Maciaszek.

7) Aleksandra Wysokińska.

4a. Po ukończeniu studiów członkowie założyciele stają się członkami honorowymi.

5. Członkami zwyczajnymi są studenci którzy:

1) wyrazili wolę przystąpienia do KNK.

2) uczestniczyli w co najmniej trzech następujących po sobie spotkaniach KNK.

3) biorą czynny udział w merytorycznym przygotowaniu spotkania KNK.

4) uzyskali aprobatę Zgromadzenia Ogólnego.

6. Członkiem honorowym KNK stają się osoby będące autorytetem w dziedzinie kryminalistyki, za ich zgodą, w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego oraz osoby wymienione w ustępie 4.

7. Opieka nad KNK należy do zadań pracowników naukowych Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu.

§ 6

1. Do obowiązków członka KNK należy:

1) udział w realizacji zadań KNK.

2) przestrzeganie i realizacja postanowień statutu i uchwał organów KNK.

2. Członek założyciel lub członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w określaniu programu działania KNK oraz jego realizacji.

2) wybierać i być wybieranym do organów KNK.

3) głosu we wszystkich sprawach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Członek honorowy może uczestniczyć we wszystkich pracach KNK z głosem doradczym.

§ 7

1. Każdy członek KNK może złożyć rezygnację wobec Zgromadzenia Ogólnego.

2. Członek założyciel lub członek zwyczajny może zostać wykluczony z KNK mocą uchwały Zgromadzenia Ogólnego w szczególności z powodu:

1) nie uczestniczenia w realizacji celów KNK przez okres 6 miesięcy.

2) nieprzestrzegania postanowień statutu.

3) działania na szkodę KNK.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i kompetencje organów KNK

§ 8

Organami KNK są:

1. Zgromadzenie Ogólne.

2. Zarząd.

3. Sekcje.

§ 9

1. Najwyższą władzą koła jest Zgromadzenie Ogólne.

2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą:

1) członkowie założyciele

2) członkowie zwyczajni

3. Zgromadzenie Ogólne obraduje na sesjach.

4. W trakcie roku akademickiego sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1) uchwalanie i zmiana statutu,

2) wybór członków Zarządu,

3) udzielanie absolutorium Zarządowi,

4) ustalania terminów sesji Zgromadzenia Ogólnego,

5) przyjmowanie i wykluczanie członków KNK,

6) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów KNK.

6. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.

7. W sprawach określonych w §5 ust. 5 pkt. 4 i ust. 6, § 7 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 ust. 8, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

8. W sprawach określonych w § 9 ust. 5 pkt. 1, § 9 oraz § 13 ust. 1, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 3/4 w obecności co najmniej 2/3 członków.

9. Wszystkie głosowania odbywają się jawnie.

§ 10

1. Zarząd KNK składa się z trzech osób wyłonionych spośród Zgromadzenia Ogólnego w drodze głosowania, którego wyniki zatwierdza Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Przewodniczący.

2) Wiceprzewodniczący.

3) Sekretarz.

3. Na stanowiska wymienione w ust. 2 zostaje powołana osoba, która:

1) Uzyskała największą ilość głosów.

2) W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyskały taką samą liczbę głosów o tym, która z nich zostanie powołana rozstrzyga opinia opiekuna koła.

4. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności reprezentowanie Zarządu KNK przed Zgromadzeniem Ogólnym i składanie corocznych sprawozdań z prac KNK.

5. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy w szczególności zastępowanie Przewodniczącego i Sekretarza jeśli nie są oni zdolni pełnić swoich funkcji.

6. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności KNK, w tym wykorzystywania przez KNK posiadanych środków pieniężnych.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych KNK.

2) przygotowywanie sesji Zgromadzenia Ogólnego.

3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego oraz składanie Zgromadzeniu Ogólnemu corocznych sprawozdań z działalności KNK na koniec kadencji.

4) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności KNK.

5) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe.

8. O rozwiązaniu Zarządu lub odwołaniu członka Zarządu z powodu bezczynności lub niezgodności działania ze statutem lub z prawem decyduje Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego.

10. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd KNK pełni swe funkcje do dnia wyboru nowego Zarządu.

§ 11

1. Strukturę organizacyjną i sposób działania sekcji ustali Zgromadzenie Ogóle w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział V

Statut KNK

§ 12

1. Statut KNK jak i każdorazowa jego zmiana obowiązują od momentu zatwierdzenia przez Władze Uczelni.

2. O podjęciu uchwały wprowadzającej zmiany w statucie KNK Sekretarz powiadamia Władze Uczelni w terminie 14 dni od jej podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Rozwiązanie KNK następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego oraz w przypadku określonym w art. 205 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Zawieszenie działania KNK następuje w przypadku niepodejmowania przez nie działalności statutowej przez okres jednego roku akademickiego.